TARIFA

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Naknada za odvjetničke usluge obračunava se sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Ovaj odvjetnički ured nastoji već prilikom prvog sastanka upoznati klijenta s okvirnim predvidivim troškovima pružanja odvjetničke usluge, što ovisi o tome koliko i kakvih pravnih radnji treba poduzeti da bi se došlo do željenog cilja.

Može se sklopiti i ugovor o zastupanju.

Visina iznosa odvjetničke radnje ovisi o vrijednosti stvari koja je predmet zastupanja, za manje vrijednosti propisani su niži iznosi (bodovi), a za veće vrijednosti propisani su viši iznosi (bodovi).

Primjer 1.

Zastupa li odvjetnik stranku na sudu u vezi stvari/prava/potraživanja u vrijednosti od 90.000,00 kuna onda odvjetniku za svaku radnju u takvom postupku (podnesak i ročište) pripada 100 bodova = 1.000,00 kuna (ukoliko je odvjetnik u sustavu PDV-a ovaj iznos uvećava se za pripadajući PDV).

Tarifa predviđa iznose radnji u bodovima, a vrijednost boda iznosi 10,00 kuna (Tbr. 50. OT), uz napomenu da ona stranka koja izgubi sudski spor plaća troškove postupka stranci koja je uspjela u sporu.

U nekim vrstama postupaka iznos je uvijek fiksan, bez obzira na broj poduzetih radnji i ročišta.

U kaznenim i prekršajnim stvarima visina odvjetničke tarife ovisi o visini zapriječene kazne.

Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavki za drugu i svaku sljedeću osobu za 10% – uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50%.

Pružanje pravne pomoći odvjetnik može ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom (mjesečnom) iznosu.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad u razmjeru s uspjehom u postupku. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ostvarenog uspjeha.

U određenim slučajevima stranci se može prezentirati precizan iznos troška, a to su uglavnom sve nesporne stvari u kojima nema protustranke s oprečnim interesom (npr. ako se odvjetnička usluga sastoji u poduzimanju radnji za osnivanje trgovačkog društva ili likvidaciju trgovačkog društva, ili za sastav bilo kojeg ugovora, oporuke itd.)

U drugim slučajevima moguće je stranci prezentirati visinu iznosa pojedine odvjetničke radnje, s tim da broj radnji ovisi i o drugim sudionicima postupka (aktivnostima protustranke, načinu izvođenja dokaza od strane suda…)

Primjer 2.

Ako se radi o sudskom sporu on može završiti već nakon podnesene tužbe u slučaju da protivna strana prizna tužbu ili ako sud donese presudu zbog ogluhe, ali isto tako spor može trajati mjesecima i godinama ako se ima za saslušati veliki broj svjedoka, treba provesti vještačenja, pribaviti isprave, sačekati odluku po žalbi i sl.

No i u tim slučajevima, neki predvidivi okvir potencijalnog troška se uvijek može procjeniti tj. dati stranci projekciju za sve potencijalne ishode.

Kao što je u uvodu rečeno, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisuje cijene odvjetničkih usluga, te visinu boda za pojedinu radnju, ovisno o kojoj vrsti postupka se radi i to za:

 • kazneni i prekršajni postupak
 • parnični postupak
 • ovršni postupak
 • stečajni postupak
 • izvanparnični postupak
 • zemljišnoknjižni postupak
 • upravni postupak i upravni spor
 • postupak za upis u sudski registar
 • postupak zaštite prava pred poslodavcem
 • postupak pred Ustavnim sudom
 • za sastav ugovora, isprava, oporuka
 • za pisana i usmena pravna mišljenja